انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی
رشته های مجاز به شرکت در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
نام رشته
آمار آموزش بهداشت دفع آفات کشاورزی
اقتصاد تغذیه اداره بیمارستان آبیاری/ زمین شناسی / آب شناسی/ خاک شناسی
ایمنی صنعتی اقتصاد امداد و نجات
اکولوژی انسانی اعضای مصنوعی انگل شناسی
بهداشت محیط بافت شناسی ایمنی شناسی
بینایی سنجی بهداشت حرفه ای بهداشت عمومی
بیوتکنولوژی کشاورزی بیوشیمی بیوتکنولوژی
بهداشت و بازرسی گوشت بهداشت مواد غذایی بیوفیزیک
پرستار ماما باستان شناسی بهداشت خانواده / جغرافی
تکنولوژی پزشکی تغذیه پرستاری
دبیری شیمی تربیت بدنی تکنولوژی پزشکی هسته ای
اتاق عمل داروشناسی دبیری زیست
روانشناسی بالینی رادیوتراپی رادیولوژی
روانشناسی ریاضی رژیم درمانی
زیست جانوری زیست فناوری کشاورزی زبان مترجمی
زیست شناسی زیست سلولی و مولکولی زیست پزشکی
شیمی کاربردی سم شناسی ژنتیک
شیمی شیمی مواد غذایی/ علوم بیولوژی/ علوم دارویی شیمی محض
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی صنایع مهندسی شنوایی سنجی
علوم تجربی علوم اجتماعی علوم کامپیوتر
علوم اقتصادی علوم دارویی علوم تربیتی
علوم و صنایع غذایی علوم محیط زیست علوم ارتباطات
سم شناسی علوم زیستی علوم آزمایشگاهی
فوریت های پزشکی علوم تشریحی(آناتومی) علوم پزشکی
فیزیولوژی فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) ارتوپدی فنی
فیزیک فراورده های گوشتی/ فرآورده لبنی فیزیوتراپی
کودکان استثنایی کاردرمانی فیزیک مهندسی
جامعه شناسی جانور شناسی خدمات اجتماعی
حشره شناسی هوشبری حقوق
گیاه پزشکی حفاظت گیاهان حسابداری
مددکاری اجتماعی گفتار درمانی گیاهان دارویی
میکروبیولوژی میکروب شناسی مامایی
مدیریت آموزشی مدیریت توانبخشی مدیریت خدمات بهداشتی
مدیریت امداد در سوانح مدیریت مدیریت صنعتی
مهندسی آرد مهندسی آب و فاضلاب/ مهندسی آب مدیریت تلفیق آفت
مهندسی کامپیوتر مهندسی پزشکی بیوالکتریک مهندسی برق
مهندسی ایمنی مهندسی هسته ای مهندسی اجرایی
مهندسی مکانیک مهندسی منابع طبیعی مهندسی کشاورزی
مهندسی پزشکی مهندسی عمران مهندسی محیط زیست
مهندسی صنایع مهندسی صنایع غذایی مهندسی پلیمر
مهندسی شیمیایی مهندسی شیمی مهندسی شیمی مواد غذایی
    مهندسی تکنولوژی طراحی
 

Test cable channels Graduate Department of Health