دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اهواز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اهواز
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  3 0
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی 10 0
پرستاری سلامت جامعه  2 1
پرستاری کودکان  5 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 0
روان پرستاری 6 2
ژنتیک انسانی  3 0
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه  6 0
فیزیک پزشکی  4 0
فیزیوتراپی  7 2
فیزیولوژی  3 0
قارچ شناسی پزشکی  4 0
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  3 0
گفتار درمانی  5 2
مامایی  8 4
مدیریت توانبخشی  6 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  6 3
میکروب شناسی  6 0
ویروس شناسی پزشکی  3 1
سم شناسی 177 4 0
ترکیبات طبیعی دارویی ودریایی 176 4 0
شیمی دارویی 178 4 0
کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی 179 4 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health