دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر البرز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر البرز
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  4 2
انگل شناسی  3 0
مشاوره در مامایی  10 5
مهندسی بهداشت محیط  4 0
میکروب شناسی  2 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health