دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اراک
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اراک
رشته دولتی مازاد
تاریخ علوم پزشکی  3 1
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  5 2
ایمنی شناسی   0 3
پرستاری داخلی -جراحی  6 3
پرستاری کودکان  3 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 1
تاریخ علوم پزشکی 3 1
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیولوژی  3 2
مشاوره در مامایی  5 3
میکروب شناسی 4 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health