دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اردبیل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اردبیل
رشته دولتی مازاد
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
فیزیولوژی  3 0
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی 4 0
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health