دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بندر عباس
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بندر عباس
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 0
بیوشیمی بالینی  5 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health