دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بجنورد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بجنورد
رشته دولتی مازاد
پرستاری سالمندی  4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health