دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اصفهان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اصفهان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 1
آموزش پزشکی  5 0
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  3 2
اتاق عمل  5 1
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   5 2
اقتصاد بهداشت  4 2
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   5 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  21 2
پرستاری سالمندی  3 2
پرستاری سلامت جامعه  14 1
پرستاری کودکان  16 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  3 1
تکنولوژی گردش خون  4 2
رفاه اجتماعی  3 1
روان پرستاری 18 2
زیست فن آوری پزشکی  3 1
ژنتیک انسانی  3 0
علوم بهداشتی در تغذیه  5 3
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه  5 3
فناوری اطلاعات سلامت  3 1
فیزیک پزشکی  6 2
فیزیوتراپی  4 2
فیزیولوژی  5 1
قارچ شناسی پزشکی  4 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 2
گفتار درمانی  5 3
مامایی 6 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مهندسی بهداشت حرفه ای  5 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 12 0
مهندسی پزشکی (زیست مواد ) 6 1
میکروب شناسی  5 2
شیمی دارویی 178 3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health