دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قم
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قم
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  5 0
پرستاری اورژانس  4 0
تاریخ علوم پزشکی  2 0
مهندسی بهداشت محیط  3 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health