دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گیلان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گیلان
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  4 2
انگل شناسی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 2
پرستاری سالمندی  5 3
پرستاری سلامت جامعه  5 3
پرستاری کودکان  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  7 2
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیولوژی  4 0
مامایی  6 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health