دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گلستان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گلستان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 5 0
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری سالمندی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
زیست فن آوری پزشکی  4 2
ژنتیک انسانی  3 0
علوم تشریحی  3 1
مشاوره در مامایی  6 3
میکروب شناسی  4 2
ویروس شناسی پزشکی  4 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health