دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گناباد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر گناباد
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  5 2
پرستاری داخلی -جراحی  6 3
پرستاری سلامت جامعه  6 3
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health