دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر همدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر همدان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 5 1
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  4 0
ارگونومی  5 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی   2 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  6 2
پرستاری سلامت جامعه  6 2
پرستاری کودکان  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 2
روان پرستاری 5 2
زیست فن آوری پزشکی  4 0
علوم تشریحی  3 2
فیزیولوژی  3 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 2
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 6 2
مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  7 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health