دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ایلام
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ایلام
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 0
آموزش بهداشت  3 1
اپیدمیولوژی  3 2
انگل شناسی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 1
پرستاری سالمندی  5 1
علوم تشریحی  3 0
میکروب شناسی  6 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health