دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 6 0
آموزش پزشکی  10 0
آموزش بهداشت  3 1
اپیدمیولوژی 3 0
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 3 0
اقتصاد بهداشت  6 0
اکولوژی انسانی  7 2
انفورماتیک پزشکی  4 2
انگل شناسی  4 1
ایمنی شناسی   3 0
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 2
پرستاری سلامت جامعه  3 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 3
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  6 0
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 3 1
روان پرستاری 5 2
ژنتیک انسانی  5 0
علوم تشریحی  4 1
فناوری اطلاعات سلامت  4 2
فیزیولوژی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  4 0
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  10 0
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  7 0
مشاوره در مامایی  6 1
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  5 0
میکروب شناسی  2 1
ویروس شناسی پزشکی  4 2
سم شناسی محیط  4 0
سم شناسی 177 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health