دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر لرستان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر لرستان
رشته دولتی مازاد
انگل شناسی 0 3
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  5 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیولوژی  3 2
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health