دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مازندران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مازندران
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
ارگونومی  3 1
انگل شناسی  3 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری سالمندی 4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  7 4
تاریخ علوم پزشکی  3 1
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  3 2
روان پرستاری 5 3
علوم تشریحی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  5 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 2
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  3 1
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 2
سم شناسی 177 3 1
ترکیبات طبیعی دارویی ودریایی 176 3 1
علوم داروهای پرتوزا 180 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health