دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ارومیه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر ارومیه
رشته دولتی مازاد
اپیدمیولوژی  3 0
ارگونومی  4 0
اقتصاد بهداشت  4 0
انفورماتیک پزشکی  4 0
انگل شناسی  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  4 0
روان پرستاری 5 2
علوم تشریحی  3 1
علوم تغذیه  4 2
فیزیک پزشکی  4 1
فیزیولوژی  3 0
مشاوره در مامایی  5 3
مهندسی بهداشت محیط  3 0
میکروب شناسی  2 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health