دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سبزوار
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سبزوار
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  5 0
پرستاری داخلی -جراحی  5 1
پرستاری سالمندی 6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  4 2
فیزیولوژی  3 1
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health