دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سمنان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر سمنان
رشته دولتی مازاد
ایمنی شناسی 3 1
بیوشیمی بالینی  4 1
پرستاری اورژانس  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  7 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیک پزشکی  4 0
فیزیوتراپی  6 2
فیزیو تراپی ورزش  5 0
فیزیولوژی  3 1
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health