دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 1
اپیدمیولوژی  2 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  3 2
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
زیست فن آوری پزشکی  4 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  4 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health