دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شاهرود
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر شاهرود
رشته دولتی مازاد
بیوشیمی بالینی  5 0
پرستاری سالمندی 5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  5 1
زیست فن آوری پزشکی  4 0
مشاوره در مامایی  6 0
نانوتکنولوژی پزشکی  4 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health