دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تبریز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تبریز
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 0
آموزش بهداشت  5 1
اپیدمیولوژی  4 0
ارگونومی  5 0
اقتصاد بهداشت  6 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی  5 1
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بیوشیمی بالینی  5 0
پرستاری اورژانس  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  7 2
پرستاری سلامت جامعه  4 1
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  4 2
تاریخ علوم پزشکی  3 0
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 6 0
روان پرستاری 4 2
زیست فن آوری پزشکی  5 2
ژنتیک انسانی 4 0
سلامت سالمندی  4 1
علوم بهداشتی در تغذیه  9 3
علوم تشریحی  3 2
علوم تغذیه 8 4
علوم تغذیه در بحران وحوادث غیر مترقبه 5 0
علوم وصنایع غذائی  4 0
فناوری اطلاعات سلامت  5 1
فیزیک پزشکی  5 2
فیزیوتراپی  4 0
فیزیولوژی  3 2
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  5 3
مامایی  10 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  5 0
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 5 0
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 0
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 5 4
نانوتکنولوژی پزشکی  4 2
میکروب شناسی  4 2
شیمی دارویی 178 5 1
کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی 179 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health