دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تهران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر تهران
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 27 5
آموزش پزشکی 6 1
آموزش بهداشت  25 2
اپیدمیولوژی  14 3
اتاق عمل  6 3
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 6 0
ارگونومی  17 4
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   9 4
اقتصاد بهداشت  20 4
انفورماتیک پزشکی  15 3
انگل شناسی  21 2
ایمنی شناسی   22 2
بهداشت روان  6 2
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 25 0
بهداشت وایمنی غذا  13 1
بیوشیمی بالینی  22 2
بینائی سنجی  22 4
پرستاری اورژانس  13 7
پرستاری توانبخشی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  40 8
پرستاری سالمندی  22 5
پرستاری سلامت جامعه  24 3
پرستاری کودکان  35 5
پرستاری مراقبت های ویژه  57 6
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  17 7
پرستاری نظامی  16 0
تکنولوژی گردش خون  5 0
تاریخ علوم پزشکی  10 3
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  15 3
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 19 5
رادیوبیولوژی  وحفاظت پرتویی  8 0
رفاه اجتماعی  6 2
روان پرستاری 32 3
روانشناسی سلامت 5 0
روانشناسی بالینی  26 7
زیست فن آوری پزشکی  20 2
ژنتیک انسانی  25 0
سلامت سالمندی  9 1
شنوایی شناسی 19 2
علوم بهداشتی در تغذیه  30 3
علوم تشریحی  15 1
علوم تغذیه  34 7
علوم تغذیه در بحران وحوادث غیر مترقبه     9 2
علوم وصنایع غذائی 11 1
فناوری اطلاعات سلامت  11 2
فیزیک پزشکی  21 5
فیزیوتراپی  33 7
فیزیو تراپی ورزش  10 0
فیزیولوژی  21 2
قارچ شناسی پزشکی  12 3
کاردرمانی  22 6
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  25 6
گفتار درمانی  20 4
مامایی  39 14
مددکاری اجتماعی  6 3
مدیریت توانبخشی  11 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  46 11
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 8 1
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای  21 5
مهندسی بهداشت محیط  29 5
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 12 5
میکروب شناسی  48 4
میکروب شناسی مواد غذایی  6 2
نانوتکنولوژی پزشکی  27 0
ویروس شناسی پزشکی  20 1
سم شناسی 177 17 1
شیمی دارویی 178 10 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health