دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یزد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یزد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 4 2
آموزش بهداشت  4 3
اپیدمیولوژی  4 2
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 3 0
ارگونومی 5 2
اکولوژی انسانی  6 0
انگل شناسی  3 0
ایمنی شناسی   3 2
بهداشت وایمنی غذا  5 3
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری سالمندی  5 0
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  6 0
زیست فن آوری پزشکی  4 2
ژنتیک انسانی  5 0
سلامت سالمندی  4 2
علوم بهداشتی در تغذیه  7 3
علوم تشریحی  3 1
فیزیک پزشکی  4 1
فیزیولوژی  4 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  7 4
مدیریت پسماند184 6 0
مشاوره در مامایی  8 4
مهندسی بهداشت حرفه ای  4 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
میکروب شناسی  5 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health