دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زابل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زابل
رشته دولتی مازاد
انگل شناسی  2 0
پرستاری داخلی -جراحی  5 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health