دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زاهدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زاهدان
رشته دولتی مازاد
اپیدمیولوژی  3 0
بیوشیمی بالینی  6 0
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری کودکان  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 2
روان پرستاری 6 2
روانشناسی بالینی  4 2
علوم تشریحی  5 0
فیزیوتراپی  5 2
فیزیولوژی  3 2
مشاوره در مامایی  6 2
مهندسی بهداشت محیط  3 0
میکروب شناسی  2 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health