آزمونهای کاردانی به کارشناسی
 
 
   
 
آزمونهای کاردانی به کارشناسی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته آزمونهای کاردانی به کارشناسی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:آزمونهای کشوری در رشته های زیر در موسسه معین ونمایندگیهای موسسه برگزار می گردد
 
Test cable channels Graduate Department of Health