انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد
رشته های مجاز به شرکت در مقطع دکتری
 
 
نام رشته
آمار زیستی آمار ریاضی/ جمعیت شناسی اخلاق پزشکی
اقتصاد بهداشت اکولوژی انسانی/ آموزش محیط زیست/برنامه ریزی محیط زیست/ مدیریت محیط زیست/ مهندسی بهسازی ریاضی و آمار/ مهندسی فناوری اطلاعات/ مهندسی الکترونیک
ارگونومی اپیدمیولوژی اقتصاد
ایمنی شناسی ایمنی صنعتی HSE
آموزش مامایی آموزش بهداشت ایمونوژنتیک
انگل شناسی پزشکی آموزش پزشکی آموزش پرستاری
بافت شناسی دامپزشکی / بیوپلیمر اعضای مصنوعی و وسایل کمک آموزشی ارزیابی فناوری سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی/ مدیریت آموزشی برنامه ریزی رفاه اجتماعی
بهداشت عمومی بهداشت محیط بهداشت مادر و کودک/ جامعه شناسی
بیومواد بینایی سنجی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بیوتکنولوژی میکروبی بیوفیزیک بیوشیمی بالینی
بیوتکنولوژی پزشکی بیوتکنولوژی کشاورزی بیوشیمی
پژوهش های اجتماعی بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی دارویی
پرتوپزشکی/ مهندسی هسته ای پرستاری پاتوبیولوژی
خون شناسی حشره شناسی تغذیه در بحران و حوادث
روانشناسی بالینی کودک/ روانشناسی بالینی عمومی روانسنجی/ مشاوره روانشناسی/ روانشناسی شخصیت رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی/ تکنولوژی رادیولوژی
روانشناسی (کلیه گرایشها) روانشناسی نظامی/ روانشناسی سلامت روانشناسی بالینی
ژنتیک ژنتیک انسانی زیست سلولی و مولکولی
زیست شناسی (کلیه گرایشها) زیست مواد زیست فناوری دریا
سم شناسی سلامت سالمندی/ سالمند شناسی/ پژوهش های اجتماعی سلامت و رفاه اجتماعی
شیمی (کلیه گرایشها) شیمی تجزیه شنوایی شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی علوم و فناوری نانو/ علوم و فناوری میکروبی طراحی صنعتی
علوم اجتماعی فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) علوم ارتباطات اجتماعی
علوم و صنایع غذایی علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی) علوم جانوری
فارماکولوژی علوم تربیتی علوم تغذیه
فیزیک فیزیک پزشکی فیتوشیمی
فیزیوتراپی ورزش فیزیوتراپی فیزیولوژی
کامپیوتر (کلیه گرایشها) قارچ شناسی فوتونیک
مامایی گفتاردرمانی کاردرمانی
مدیریت دولتی مددکاری اجتماعی مشاوره در مامایی
مدیریت مالی مدیریت خدمات بهداشتی مدیریت خدمات اجتماعی
مدیریت ورزشی/ مدیریت سوانح طبیعی/ مدیریت بحران/ مدیریت شهری/پدافند غیرعامل مدیریت توانبخشی مدیریت (کلیه گرایشها)
مهندسی هوا فضا مهندسی برق مدیریت اجرایی
مهندسی پرتوپزشکی مهندسی مکانیک مهندسی مواد/ مهندسی نساجی
مهندسی پلیمر مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها) مهندسی عمران/ مهندسی منابع طبیعی/ مهندسی محیط زیست
مهندسی ژنتیک مهندسی شیمی مهندسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی MBA مخاطرات محیطی/ مطالعات دفاعی
نانوفناوری پزشکی میکروب شناسی مواد غذایی میکروب شناسی
آناتومی تکنولوژی گردش خون نظارت بر امور دارویی
 

Test cable channels Graduate Department of Health