.: دوره بازآموزی_حاکمیت بالینی
 
 
حاكميت باليني (clnical governance)
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
20
دكترزابلي

96/07/01 لغایت 96/07/02

اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health