.: دوره حضوری کنکور سراسری
 
 
کنکور سراسری
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 70 دکتر نادری شیمی
600000 60 استاد شهیدزاده ریاضی
600000 60 استاد شهیدزاده فیزیک
900000 70 دکتر نورآبادی زیست شناسی
600000 60 دکتر حاجی پور زبان
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3150000 320
 
Test cable channels Graduate Department of Health