رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  98-97

بیوشیمی: آب و عناصر معدنی- اسیدهای آمینه و پروتئینها- آنزیمها- چربی ها

ژنتیک: مبانی علم ژنتیک- نحوه تقسیم سلولی- الگوی وراثت تک ژنی- ابزارهای ژنتیک مولکولی انسان

بافت شناسی:سلول- بافت همبند- بافت پوششی غضروف- استخوان- بافت عصبی

تشریح عمومی:اندام فوقانی- اندام تحتانی

فیزیولوژی:سلول قلب-گردش خون- غشا

ایمنی شناسی:ایمنی ذاتی و اکتسابی- آنتی ژنها و آنتی بادیها- کمپلکس سازگاری نسجی- مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی

میکروب شناسی:کلیات باکتری شناسی- مواد ضد میکروبی

ویروس شناسی: کلیات ویروس شناسی

انگل شناسی: ترماتودها- سستودها

 

 

آزمون اول
97/09/30 

 

بيوشيمي :هیدراتهای کربن- متابولیسم هیدراتهای کربن- اکسیداسیون بیولوژیک- متابولیسم چربی ها

ژنتیک:الگوهای وراثت تک ژنی- بیماریهای تک ژنی- ناهنجاری های کروموزومی

بافت شناسی:  بافت عصبی- بافت عضلانی- دستگاه گردش خون- سلولهای خونی- دستگاه ایمنی و لنفوئیدی- گوارش

تشریح عمومی:توراکس-لگن و ابدومن

فیزیولوژی:سلولهای خونی- ایمنی و انعقاد- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی: تکامل سلولهای ایمنی و مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی- مکانیسم های تنظیم ایمنی- سایتوکاین ها

میکروب شناسی: کلیات باکتریها- فلور طبیعی –کوکسی های گرم مثبت

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار

انگل شناسی: سستودها- پروتوزوآهای روده ای و ادراری

فیزیک پزشکی: فیزیک بنیایی- پزشکی هسته ای و رادیواکتیو

 

 

آزمون دوم
97/10/14

بيوشيمي :ساختمان اسیدهای نوکلئیک- ویتامینها- هورمون ها- همانند سازی ،نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک:ناهنجاری های کروموزومی- ژن درمانی- ژنتیک سرطان

بافت شناسی: غدد وابسته به گوارش- تنفس- پوست- دستگاه ادراری- غدد مترشحه داخلی

تشریح عمومی:سر و گردن- نوروآناتومی

فیزیولوژی:تنفس- گوارش- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی:اختلالات ایمنی- واکنشهای افزایش حساسیت خود ایمنی- مکانیسمهای تنظیم ایمنی

میکروب شناسی: کوکسی های گرم منفی- باسیل های گرم مثبت و منفی- اسپیروکتاسه- مایکوباکتریوم

ویروس شناسی: ویروسهای RNA  دار

انگل شناسی: نماتودهای روده ای- نماتودهای بافتی

فیزیک پزشکی: امواج ماوراء صوت- جریان های پرفرکانس

روانشناسی عمومی:

رواشناسی چیست؟- تاریخجه و مکتبهای روانشناسی-عوامل موثر بر رفتار: توارث و محیط-مبانی زیستی روانشناسی- احساس و ادراک- انگیزش و هیجان

جامعه شناسی :

موضوع و محتوای جامعه شناسی- پدیده اجتماعی-هدف و کاربرد جامعه شناسی-جامعه شناسی و سایر رشته ها- زمینه های تخصصی جامعه شناسی-اندیشه های اجتماعی در غرب تا قبل از قرون وسطی- اندیشه های اجتماعی غرب در قرون وسطی- اندیشه های اجتماعی در اروپا از رنسانس تا پایان قرن هیجدهم-اندیشه های اجتماعی و جامعه شناسی در قرن نوزدهم- جامعه شناسی در قرن بیستم- جامعه شناسی و مکتب های قرن بیستم- اندیشه های اجتماعی و جامعه شناسی  در ایران- مروری در مراحل تکوینی جامعه شناسی-اصول تحقیقی در جامعه شناسی- فنون جمع اموری اطلاعات-کاربرد روشهای کمی و کیفی در جامعه شناسی


 

آزمون سوم
97/10/28

بيوشيمي :متابولیسم اسیدهای نوکلئیک-متابولیسم و پروتئین ها و اسیدهای امینه- همانند سازی، نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک: تشخیص پیش از تولد- ژنتیک سرطان ژن درمانی

بافت شناسی: غدد مترشحه داخلی- دستگاه تناسلی مرد- دستگاه تناسلی زن- اعضای حسی

تشریح عمومی:نوروآناتومی- سر و گردن

فیزیولوژی:غدد جنسی- سیستم عصبی

ایمنی شناسی:واکنشهای ازدیاد حساسیت- خود ایمنی-انتقال خون و گروههای خونی- ایمنی پیوندها و تومورها- پیشگیری و درمان از راه سیستم ایمنی

میکروب شناسی: آنتی بیوتیک ها- داخل سلولیهای اجباری- باکتری های فاقد دیواره سلولی- اسپیروکتاسه ها

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار و RNA دار- داروهای ضد ویروس

انگل شناسی: پروتوزوهای روده ای و ادراری تناسلی و خونی و بافتی

فیزیک پزشکی: رادیولوژی- جریان های پرفرکانس

روانشناسی عمومی:

هوش- یادگیری (عوامل موثر ، نظریه ها)- حافظه، یادآوری و فراموشی-زبان و تفکر- شخصیت- رفتار اجتماعی


جامعه شناسی :

قانون در جامعه شناسی- انسان- جامعه انسانی- انواع اجتماعات انسانی-فرهنگ- نهاد اجتماعی- ارزشهای اجتماعی-شخصیت و فرهنگ-جریان اجتماعی شدن- مبانی تفاوتهای فردی-دگرگونی یا تغییر اجتماعی-انحرافات اجتماعی-جامعه انسانی و دگرگونی های معاصر- گروه اجتماعی-قشرها و طبقات اجتماعی

 

 

آزمون چهارم
97/11/05  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/14

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/05

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/12

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/11/19

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/11/26

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

97/12/03

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)