.: دوره حضوری لیسانس به پزشکی
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
80
دكتر اسماعیلی
میکروب شناسی
350000 10 دکتر اسماعیلی ویروس شناسی
350000 10 دکتر اسماعیلی قارچ شناسی
350000 10 دکتر اسماعیلی انگل شناسی
700000
60
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1100000
100+20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
700000
40
دکتر فراهانی
ژنتیک
950000
100
دکتر نور آبادی
فیزیولوژی
1000000
80
دکتر شیرازی
آناتومی
700000 40 دکتر شیرازی جنین شناسی
700000
35
دکتر مرادی
بافت شناسی
800000
30
خانم امینی
روانشناسی
500000 20 دکتر رستمی فیزیک پزشکی
700000
30
دکتر نادری
شیمی آلی و عمومی
800000
30
خانم امینی
جامعه شناسی
500000
30
دکتر قوی پنجه
مهارتهای استدلال و تفکر نقاد
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 30% تخفیف تعداد ساعت
7770000 725
 
Test cable channels Graduate Department of Health