.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  MSRT - MHLE  
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
      Listening
600000 50 دکتر اسماعیلی Reading
      grammar
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health