.:دوره با زآموزی مدیریت اداره بخش ها
 
 
مدیریت اداره بخشها
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
30
دکتر زابلی

9605/09لغایت 96/05/11

اول
200000
30
دکتر زابلی

96/06/06لغایت 96/06/08

دوم
200000
30
دکتر زابلی

96/07/10لغایت 96/07/12

سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health