دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بیرجند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بیرجند
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 1
ایمنی شناسی   3 1
پرستاری اورژانس  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری سلامت جامعه  4 2
روان پرستاری 2 0
علوم تشریحی  3 1
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health