دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بوشهر
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بوشهر
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 2
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  2 1
پرستاری کودکان  2 1
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 2 1
روان پرستاری 2 1
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  4 2
مهندسی بهداشت محیط  3 1
میکروب شناسی  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health