دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قزوین
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر قزوین
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 0
انگل شناسی  3 0
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بیوشیمی بالینی  4 0
پرستاری سالمندی  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 3
روان پرستاری 4 2
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم بهداشتی در تغذیه  5 2
علوم تشریحی  3 1
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  6 2
مشاوره در مامایی  6 3
مهندسی بهداشت حرفه ای 4 4 2
مهندسی بهداشت محیط  3 1
میکروب شناسی  5 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health