دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  5 2
اپیدمیولوژی  2 1
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری مراقبت های ویژه  6 2
روان پرستاری 5 2
روانشناسی بالینی  4 2
علوم تشریحی  4 1
علوم تغذیه 4 2
علوم وصنایع غذائی  5 2
فیزیک پزشکی  4 0
مشاوره در مامایی  5 2
مهندسی بهداشت محیط  4 2
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 3 1
میکروب شناسی  6 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health