دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کردستان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر کردستان
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 1
اپیدمیولوژی  3 1
ایمنی شناسی   3 1
پرستاری داخلی -جراحی  6 0
پرستاری مراقبت های ویژه  4 0
علوم تشریحی  4 0
مامایی  5 0
مهندسی بهداشت محیط  4 1
میکروب شناسی  6 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health