دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مشهد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر مشهد
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 5 0
آموزش پزشکی  6 2
آموزش بهداشت  5 2
اقتصاد بهداشت  4 1
انگل شناسی  3 1
ایمنی شناسی   4 1
بهداشت وایمنی غذا  4 1
بینائی سنجی  5 0
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  8 4
پرستاری سالمندی  4 1
پرستاری سلامت جامعه  4 1
پرستاری کودکان  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  3 0
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 5 2
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 3 1
ژنتیک انسانی  3 0
علوم تشریحی  2 1
علوم تغذیه  6 2
فناوری تصویربرداری پزشکی 5 1
فیزیک پزشکی  5 1
فیزیوتراپی  4 1
فیزیولوژی  4 1
قارچ شناسی پزشکی  3 1
مامایی  8 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  4 2
مشاوره در مامایی  4 1
مهندسی بهداشت محیط  4 0
میکروب شناسی  3 1
ویروس شناسی پزشکی  3 1
سم شناسی 177 4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health