دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر رفسنجان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر رفسنجان
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 0
اپیدمیولوژی 3 0
بیوشیمی بالینی  5 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 2
پرستاری سالمندی  5 3
پرستاری مراقبت های ویژه  5 3
فیزیولوژی  3 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health