دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زنجان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر زنجان
رشته دولتی مازاد
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت 4 1
بهداشت وایمنی غذا  3 1
بیوشیمی بالینی  5 1
پرستاری اورژانس  4 1
پرستاری داخلی -جراحی  5 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 1
حشره شناسی  پزشکی ومبارزه با ناقلین  3 1
روانشناسی بالینی 5 2
زیست فن آوری پزشکی  4 1
فیزیولوژی  3 1
مدیریت سلامت ،ایمنی ومحیط زیست(HSE) 4 0
مشاوره در مامایی  5 1
مهندسی بهداشت حرفه ای  5 0
مهندسی بهداشت محیط  3 1
نانوتکنولوژی پزشکی  4 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health